การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิบัติงาน สำนักงานพัมนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก่บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย โดยได้บรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย” และได้ให้กียรติมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร พช.รุ่นใหม่ CD Talent.

ต่อจากนั้น นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนกิจกรรมงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 ภายใต้แนวทางกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และนโยบายตามรัฐบาล เป็นต้น

ในการนี้ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ร่วมกันวางแผนกำหนด Road Map การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ปี 2562 ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)