“สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.ปี 2562 รุ่นที่ ๒”

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.๓0 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2562 รุ่นที่ ๒ เพื่อฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ในการนี้พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ได้มอบนโยบายแนวทางการจัดเก็บข้อมูลฯและการบันทึกข้อมูล จปฐ. รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ

 

โดยนางสาววารี ทับทองหลาง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมครั้งนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมฯ ในวันนี้ ณ ห้องประชุมกองทุนหมู่บ้าน หมู่ ๑ ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)