สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.ปี 2562 รุ่นที่ 3

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.๓0 น. นางสาววารี ทับทองหลาง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3 เพื่อฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนและแนะนำการติดตั้งโปรแกรม EBMN ให้มีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. อำเภอศรีสำโรง อำเภอทุ่งเสลี่ยม และอำเภอบ้านด่านลานลอย เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอบต.วังใหญ่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)