จังหวัดสุโขทัยเตรียมความพร้อมกิจกรรมประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลและหมู่บ้านต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี พ.ศ.2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาววารี ทับทองหลาง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมกิจกรรมประกวดการจัดทำสารสนเทศตำบลและหมู่บ้านต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี พ.ศ.2562

ในการนี้ได้จัดประชุมเพื่อวางแผนเตรียมข้อมูลและกิจกรรมต่างๆเพื่อจัดทำข้อมูลตำบลและหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้นำชุมชน เครือข่ายองค์กรในชุมชน และประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย  เข้าร่วมประชุม  ณ ศาลาประชาคมบ้านซ่าน หมู่ 4 ตำบลบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)