วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายบรรพจน์ จันทร์งาม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ เป็นประธานคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

<<<วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายบรรพจน์ จันทร์งาม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ เป็นประธานคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพต้นแบบระดับจังหวัด เข้ารับโล่รางวัลระดับกรมฯ ซึ่งมีคณะกรรมการ ตามคำสั่งฯ ร่วมลงพื้นที่ประเมินให้คะแนนการคัดเลือกในครั้งนี้

<<<โดยลงพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพ ได้แก่นางวันแรม ผู้มีสัตย์ บ้านเลขที่ 70/2 ม.4 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย โดยคณะกรรมการฯ ได้ซักถามข้อมูลประเด็นต่างๆ และเยี่ยมชมจุดเรียนรู้ของครัวเรือนสัมมาชีพดังกล่าว เช่น การปลูกผลไม้เศรษฐกิจต่างๆ การเพาะชำกล้าไม้ชนิดต่างๆ และการขยายกิ่งพันธ์ไม้ผล เช่นมะปราง มะม่วง เป็นต้น

(Visited 1 times, 1 visits today)