นที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะทำงานฯ มีความรู้ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ได้พบปะพูดคุย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การนำเงินประเภทเงินทุนหมุนเวียน,เงินอุดหนุน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์ รวมถึงบูรณาการการขับเคลื่อนร่วมกับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสุโขทัย ให้เกิดรายได้กับคนชุมชนมากที่สุด

โดยมี กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน ประกอบด้วยคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอสวรรคโลก ณ โรงแรมไพลิน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)