วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านค้า ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ และผู้ประกอบการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองสุโขทัย

“กรมการพัฒนาชุมชน ก้าวย่างปี 2562 เน้นกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความสุขประชาชน”

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านค้า ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ และผู้ประกอบการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองสุโขทัย ที่นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพมาร่วมจำหน่าย บริเวณซอยข้างธนาคาร ธกส. อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจัดขึ้นทุกวันพุธ เวลา 05.00 – 13.00 น.

โดยเปิดโอกาสให้ พี่น้องประชาชนนำสินค้าอุปโภคบริโภค มาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีการพัฒนาในหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของอำเภอเมืองสุโขทัย ทั้ง 5 หมู่บ้าน มาร่วมจำหน่ายภายในตลาดนี้ด้วย เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับคนในชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)