ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)

ปี 2558

ข้อมูลจปฐ.ปี 2558

.ดาวน์โหลดอำเภอเมือง..........กงไกรลาศ................คีรีมาศ.... ..บ้านด่านลานหอย

ศรีสำโรง.........สวรรคโลก..........ศรีสัชนาลัย..........ศรีนคร.............ทุ่งเสลี่ยม.

ปี 2557

ข้อมูลจปฐ.ปี 2557

.ดาวน์โหลดอำเภอเมือง..........กงไกรลาศ................คีรีมาศ.... ..บ้านด่านลานหอย

ศรีสำโรง.........สวรรคโลก..........ศรีสัชนาลัย..........ศรีนคร.............ทุ่งเสลี่ยม.

 

โหลดโปรแกรม จปฐ. ปี 55-56

ปี 2556

ข้อมูลจปฐ.ปี 2556

.ดาวน์โหลดอำเภอเมือง..........กงไกรลาศ................คีรีมาศ......บ้านด่านลานหอย

ศรีสำโรง.........สวรรคโลก..........ศรีสัชนาลัย..........ศรีนคร.............ทุ่งเสลี่ยม.

ปี 2555

1. ข้อมูลพื้นที่

ข้อมูลจปฐ.ปี 2555

.ดาวน์โหลดอำเภอเมือง..........กงไกรลาศ................คีรีมาศ......บ้านด่านลานหอย

ศรีสำโรง.........สวรรคโลก..........ศรีสัชนาลัย..........ศรีนคร.............ทุ่งเสลี่ยม.

1.1 เขตชนบทและเทศบาลตำบลที่ยกฐานะจาก อบต. โหลด 2 เมษายน 2555

1.2 เขตเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลที่ยกฐานะจากสุขาภิบาล โหลด 2 เมษายน 2555

2. ปัญหาและการแก้ไข

ปี 2554

1. สรุปผลการจัดผลการจัดข้อมูล จปฐ. ปี2554

2. ข้อมูล จปฐ.ปี 2553 ............ดาวน์โหลดอำเภอเมือง..........กงไกรลาศ................คีรีมาศ......บ้านด่านลานหอย

ศรีสำโรง.........สวรรคโลก..........ศรีสัชนาลัย..........ศรีนคร.............ทุ่งเสลี่ยม.

3. ข้อมูล จปฐ.ปี 2554 ............ดาวน์โหลดอำเภอเมือง..........กงไกรลาศ................คีรีมาศ......บ้านด่านลานหอย

ศรีสำโรง.........สวรรคโลก..........ศรีสัชนาลัย..........ศรีนคร.............ทุ่งเสลี่ยม.

4. ข้อมูล จปฐ.ปี 2554 เทศบาล

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ............เทศบาลเมืองสวรรคโลก ................เทศบาลตำบลบ้านสวน ...............เทศบาลตำบลเมืองเก่า

เทศบาลตำบลโตนด.............. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง.........เทศบาลตำบลกงไกรลาศ................... เทศบาลตำบลลานหอย .............เทศบาลตำบลศรีสำโรง..............

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว..............เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย............เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม..................เทศบาลตำบลศรีนคร

5.แก้ไขปัญหา จปฐ. นำเข้าไม่ได้

โหลดโปรแกรม FIX IMPORT.......... ดาวน์โหลด