โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นายสุวิน พึ่งเงิน

พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย

นายบรรพจน์ จันทร์งาม

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวกฤษณา กันทะสา

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายมาโนช สดใส

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางลำพา สุขเกษม

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสุภาภรณ์ ดำรงกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายชัยยะ ศรีชัยยะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายอลงกต สุขเกตุ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางเพ็ญนภา พุ่มสิโล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวรุ่งนภา ชูเตชะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวศรันยา วัฒนธงทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางวิภาดา คำแผน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายพีรณัฐวุฒิ แบบกัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสายหยุด แสงดาว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวณัฐชยา พรมมี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวนิรมล เกตุแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกชพร มณีฝั้น
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกรสุภา คำมาลัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวทับทิม ม่วงทุ่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายไพรัตน์ นุ่มตี่
พนักงานขับรถ
(Visited 1 times, 1 visits today)