ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่พิจารณาคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2561 จังหวัดสุโขทัย เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่พิจารณาคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2561 จังหวัดสุโขทัย เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่พิจารณาคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2561 จังหวัดสุโขทัย เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่พิจารณาคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2561 จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่พิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่พิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17และ 18 เป็นประธานการคัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17และ 18 เป็นประธานการประชุม ให้คำปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี จังหวัดสุโขทัย