ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้สมาชิกกองทุนฯมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 3 กันยายน 2561 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2018)” ครั้งที่ 9 และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน/เครือข่าย หน่วยงาน และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น ปี 2561 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ       

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 (ไตรมาส 4) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนากลุ่มอาชีพ ตามแนวทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสุโขทัย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านเกษตร ด้านการท่องเที่ยว และด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภาวะผู้นำสตรีด้านการพัฒนาบุคลิกภาพชีวิตที่ดีในสังคม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้กับคณะทำงาน

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ไพศาล สุขปัญญา  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17และ 18 และนายสุรินทร์  ศกุนตนาฏ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ติดตาม การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี จังหวัดสุโขทัย

“กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภาวะผู้นำสตรีด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคม”

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นำข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย