จัดซื้อจัดจ้าง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างจัดงาน Road Show OTOP MASTER PIECE และ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP Premium ภายในประเทศ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการค้าและการลงทุนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(20/07/2560)

รายละเอียดคุณลักษณะของการจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ OTOP MASTER PIECE (Term of Reference : TOR) โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าและการลงทุนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 กิจกรรม OTOP MASTER PIECE กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

(06/07/2560)

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 50 /2560 จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เป็น OTOP MASTER PIECE โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าและการลงทุน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กิจกรรม OTOP MASTER PIECE กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

(06/07/2560)