ประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน แก่ผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี 2559 (โซนใต้)

วันที่ 22 ธ.ค. 2558 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน แก่ผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี 2559 โดยนางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ มอบแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมืองแก่ผู้จัดเก็บข้อมูล และทีมวิทยากรกลุ่มงานสารสนเทศฯ ชี้แจงแนวทางเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน แก่ผู้จัดเก็บ จำนวน 260 คน ประกอบด้วย 5 เทศบาล คือ เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว เทศบาลตำบลศรีนคร เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย และเทศบาลตำบลเมืองสวรรคโลก ณ หอประชุมอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)