โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี 2559

วันที่ 25 ธ.ค. 58 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี 2559 โดยนายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯและทีมวิทยากรกลุ่มงานสารสนเทศฯ ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้โปรแกรมแก่ผู้บันทึกข้อมูลของเทศบาล จำนวน 13 เทศบาล ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)