ประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน แก่ผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี 2559 (โซนเหนือ)

วันที่ 21 ธ.ค. 2558 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน แก่ผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี 2559 โดยนายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการและมอบนโยบายแนวทางการจัดเก็บข้อมูลแก่คณะผู้จัดเก็บ จำนวน 239 คน มีนางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ กล่าวรายงาน และนายสันต์ พันธุ์สังวร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ตัวแทนนายก อบจ.ได้พบปะเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้จัดเก็บในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัย เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลบ้านสวน เทศบาลตำบลกง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง เทศบาลโตนด และเทศบาลตำบลลานหอย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)