ประกวดผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ดีเด่น ประจำปี 2559

นายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานผู้ใหญ่บ้าน กำนันแหนบทองคำ ตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)