โครงการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคีรีมาศ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยนายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบแนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศฯ แก่ผู้นำชุมชน มีนายพันธ์ศักดิ์ รัตนวิเชียรโชติ พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้การต้อนรับ ซึ่งทีมวิทยากรกลุ่มงานสารสนเทศฯ คือ นางสาวศรันยา วัฒนธงทอง และนางสาวอิสริยาภรณ์ ไพเราะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการได้นำกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Radar Analysis เพื่อวางแผนพัฒนาหมู่บ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาล สาธารณสุขอำเภอ และประชาชนบ้านหน้าวัดลาย จำนวน 60 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ม.2 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)