#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ตรวจติดตามความพร้อมสถานที่จัดประชุมโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับพื้นที่ในภูมิภาค

วันที่ 10 ก.พ.59 เวลา 15.00 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย และนายประนทต์ ปัจฉิม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ ตรวจติดตามความพร้อมสถานที่จัดประชุมโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับพื้นที่ในภูมิภาค ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ปรากฎว่ามีความพร้อมครบถ้วนสมบูรณ์สามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยได้สั่งกำชับให้ พอ.เน้นย้ำทำความเข้าใจกับคณะทำงานระดับอำเภอ/ตำบล และแกนนำหมู่บ้านในการจัดเก็บข้อมูลบัญชีรับจ่ายครัวเรือน ข้อมูลแหล่งน้ำและข้อมูลเศรษฐกิจสังคมให้ชัดเจน ถูกต้อง เพื่อจะได้นำไปใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์ในการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 และ 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)