#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กองคลัง

(10 ก.พ.59) นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กองคลัง ประกอบด้วย น.ส.ศิโรรัตน์ จันสีดา, น.ส.เสาวลักษณ์ กุลกิ่ง, น.ส.พนารัตน์ รัตนะ, นางประภาภรณ์ มะโนสร้อย เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยได้เตรียมความพร้อมด้านเอกสารประกอบการตรวจสอบอย่างครบถ้วน ซึ่งได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของกองคลัง นำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุต่อไป ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)