#สุโขทัย ดินอดนแห่งความสุข#ประชุมโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กิจกรรมการประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับพื้นที่ในภูมิภาค

วันที่ 11 ก.พ.59 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กิจกรรมการประชุมชี้แจงคณะทำงานระดับพื้นที่ในภูมิภาค ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยพระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นที่ปรึกษา นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน และนายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ได้ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดเก็บข้อมูลบัญชีรับจ่ายครัวเรือน ข้อมูลแหล่งน้ำและข้อมูลเศรษฐกิจสังคมให้ชัดเจน ถูกต้องแก่คณะทำงานฯ (Kick off) เพื่อจะได้นำไปใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์ในการจัดเวทีประชาคม จัดทำแผนชุมชนเสนอโครงการขอรับความช่วยเหลือ 2 ด้าน คือด้านพัฒนาแหล่งน้ำและด้านอาชีพเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจังหวัดสุโขทัยมีจำนวนหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการทั้งหมด 9 อำเภอ 800 หมู่บ้าน พร้อมทั้งรับชมการถ่ายทอดนโยบาย”การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท”ผ่านทางโทรทัศน์ช่อง NBT

(Visited 1 times, 1 visits today)