#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม “ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม” จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ (15 ก.พ.59) เวลา 09.00 น. นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม “ค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม” จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธี เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งมีทักษะชีวิตและสามารถนำพาตนเองให้เติบโตอย่างเหมาะสมตามช่วงอายุ ณ ห้องประชุมโรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)