#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านฝั่งหมิ่น ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยมศึกษาดูงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าเหียง ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

นายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัยมอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ชูเตชะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและ นางกรรณิการ์ ก๋าวิตานักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นำคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านฝั่งหมิ่น ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม ศึกษาดูงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าเหียง ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่านตามโครงการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน (SMART Saving Group : SSG)

(Visited 1 times, 1 visits today)