#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัดสุโขทัย บ้านหน้าวัดลาย ม.2 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด ณ บ้านหน้าวัดลาย ม.2 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ โดยนายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ นายชัยยะ ศรีชัยยะ นางสาวอิสริยาภรณ์ ไพเราะ และนางสาวศรันยา วัฒนธงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศฯ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ มีนายพันธ์ศักดิ์ รัตนวิเชียรโชติ พัฒนาการอำเภอ และนายวันชัย โมรัษเฐียร รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.คีรีมาศ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งหลวง และผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ
ซึ่งพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ได้พบปะกับพี่น้องชุมชนบ้านหน้าวัดลาย เน้นความสำคัญของการนำข้อมูลจปฐ. ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต เวทีประชาคมเพื่อรับรองข้อมูล จปฐ.และการจัดประชาคมโครงการปรับปรุงแผนชุมชน พร้อมกับเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล จปฐ.มาวิเคราะห์ ซึ่งชุมชนนี้มีผู้สูงอายุมาก และตกเกณฑ์ในหมวดที่ 1 สุขภาพดี เพื่อเป็นศูนย์รวมการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนและดูแลผู้สูงอายุ

(Visited 1 times, 1 visits today)