#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข# นิเทศติดตามตรวจสอบการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง)

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย นิเทศติดตามตรวจสอบการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ณ อำเภอคีรีมาศ โดยนายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ นายชัยยะ ศรีชัยยะ นางสาวอิสริยาภรณ์ ไพเราะ และนางสาวศรันยา วัฒนธงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานสารสนเทศฯ ลงพื้นที่นิเทศติดตามการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐาน และตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล มีนายพันธ์ศักดิ์ รัตนวิเชียรโชติ พัฒนาการอำเภอให้การต้อนรับและรายงานผลความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพอ.คีรีมาศ และอาสาสมัครผู้จัดเก็บ ผู้บันทึกข้อมูลและเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงาน
ซึ่งมีผลการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้
1. เขตชนบท จัดเก็บข้อมูลแล้ว 100% บันทึกข้อมูลแล้ว 84%
2. เขตเมือง เทศบาลตำบลทุ่งหลวงจัดเก็บและบันทึกแล้ว 100% เทศบาลตำบลโตนด จัดเก็บแล้ว 100% บันทึก 60%
และสพอ.คีรีมาศ กำหนดบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันที่ 19 ก.พ.59 นี้
ในการนี้พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ได้เน้นย้ำความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง มีคุณภาพเชื่อถือได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาทุกระดับเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)