#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#ต้อนรับคณะตรวจติดตามประเมินผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐาน SMART Saving Group กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน และการติดตามประเมินผลโครงการการบริหารจัดการทุน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามประเมินผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐาน SMART Saving Group กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน และการติดตามประเมินผลโครงการการบริหารจัดการทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดยนายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย และนางสาวรุ่งนภา ชูเตชะ นางสาวมณฑิราพรรณ์ มณีฝั้น นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน ให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามซึ่งนำทีมโดยนางพีรดา จริยะกุลญาดา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมกองทุนชุมชน เข้าพบเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต SSG และการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ 4 ตำบลไทยชนะศึก กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเชิงผา หมู่ที่ 11 ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม และบ้านวังกุ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลปากพระ อำเภอเมืองสุโขทัย เพื่อส่งเสริม ติดตาม แนะนำให้คำปรึกษาในการพัฒนาสู่ระดับมาตรฐาน สามารถเป็นแบบอย่างได้

(Visited 1 times, 1 visits today)