#สุโขทัย ดินแดนแห่งความสุข#การตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล/กรมฯ

นายกิจจา กาญจนะวีระ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 17 ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล/กรมฯ โดยนายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหา/อุปสรรคพร้อม หน.กลุ่มงาน/ฝ่าย พอ. นักวิชาการ และตัวแทนพัฒนากรให้การต้อนรับ และร่วมให้ข้อมูล
ซึ่งมีประเด็นในการตรวจติดตาม ดังนี้ 1.โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล(ตำบลละ 5 ล้าน 2.โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน (กทบ.) 3.โครงการพัฒนาอาชีพความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง 4.โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท 5.โครงการสร้างชุมชนเกื้อกูลฯ 6.โครงการร้านค้าประชารัฐ 7. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการ OTOP 8. การบริหารการจัดเก็บข้อมูล 9.การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ 10. กิจกรรมเด่นของจังหวัด ซึ่งท่านผู้ตรวจได้ให้คำแนะนำแนวทางในการดำเนินงานและเน้นย้ำการขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลสำเร็จ โดยยึดระเบียบ/กฎเกณฑ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)