พช.สุโขทัย จัดโครงการ“เสริมสร้างวินัย จริยธรรม ข้าราชการพัฒนาชุมชน สู่องค์กรคุณธรรม บนวิถี “บวร” (บ้าน/วัด/ราชการ

วันนี้ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการ “เสริมสร้างวินัย จริยธรรม ข้าราชการพัฒนาชุมชน สู่องค์กรคุณธรรม บนวิถี “บวร” (บ้าน/วัด/ราชการ) จังหวัดสุโขทัย และมีบรรยายธรรม หัวข้อ “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม องค์คุณธรรม สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยพระครูวินัยธรอานนท์ อานนฺทคุโณ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

ในการนี้พี่น้องข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ร่วมกันร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน เพื่อซึมซับเนื้อหาของเพลงในการ ปลุกจิตสำนึก ปลูกฝักค่านิยม กระบวนการทำงาน วิธีการทำงาน รวมถึงเป้าหมายที่สอดคล้องกับภารกิจของงาน ตามนโยบายท่านสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ที่เน้นว่าเราต้องเป็นโซ่ข้อกลางที่เชื่อมต่อระหว่างรัฐบาลกับพี่น้องประชาชน

ต่อจากนั้นพี่น้องข้าราชการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์ สร้างความรักใคร่สามัคคีภายในองค์กร ภายใต้แนวคิด “พช.สุโขทัย เรารักกัน 2019” ห้วปิ่นโต มาร่วมรับประทานอาหารร่วมกันภายในกิจกรรมนี้ด้วย

ปิดท้ายด้วยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้พระภิกษุและประชาชน ใช้เป็นที่ประกอบศาสนพิธีต่างๆ ณ วัดป่านาบุญ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)