“พัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย จัดพิธีลงนาม MOU ประสานความร่วมมือ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

“พัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย จัดพิธีลงนาม MOU ประสานความร่วมมือ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และเพื่อเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP ในประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย”

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือ “โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ระหว่างจังหวัดสุโขทัยกับส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนองค์กรภาคเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน เพื่อรณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าทอไทย โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ปลัดจังหวัดสุโขทัย ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย นายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดสุโขทัย ผู้จัดการ อพท.4 คลังจังหวัดสุโขทัย พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ผู้อำนวยการออมสินเขตสุโขทัย ประธานเครือข่าย OTOP สุโขทัย และประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุโขทัย ร่วมลงนามการรณรงค์ร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าทอไทย

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดสุโขทัย” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยอันมีอัตลักษณ์และทรงคุณค่า ศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงอยู่ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และให้ทั่วโลกได้ชื่นชม อีกทั้งช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายด้วยผ้าไทย โดยเน้นในกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ ให้ใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง นำมาซึ่งทุกคนได้มีส่วนร่วมสืบสาน อนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และที่สำคัญเพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ให้กลุ่มสตรีในท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้สู่ชุมชน

ในการนี้ นางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานฯ พิธีประกาศเจตจำนงในการประสานความร่วมมือโครงการฯ โดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานกล่าวประกาศเจตจำนงการประสานความร่วมมือโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่ม องค์กร ภาคีการพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ภายในงานมีผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย นำผลิตภัณฑ์ OTOP มาร่วมจัดแสดง และจำหน่ายภายในงานนี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้เยี่ยมชม และอุดหนุนผู้ประกอบการ OTOP ที่มาร่วมจำหน่ายภายในงานนี้ด้วย ณ ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)