จังหวัดสุโขทัย เปิดโครงการสุโขทัยพอเพียง กิจกรรมสตรีสุโขทัยร่วมใจสู้ภัย COVID – 19 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

สุขที่..สุโขทัย เมืองรุ่งอรุณ แห่งความสุข

 

จังหวัดสุโขทัย เปิดโครงการสุโขทัยพอเพียง กิจกรรมสตรีสุโขทัยร่วมใจสู้ภัย COVID – 19 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็น

ประธานเปิดโครงการสุโขทัยพอเพียง กิจกรรมสตรีสุโขทัยร่วมใจสู้ภัย COVID – 19 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันความมั่นคงด้านอาหาร ด้วยการปลูกผัก ไว้กินเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในครัวเรือน หมู่บ้าน และชุมชน และเพื่อมุ่งเน้นการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุโขทัย และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ภายใต้การขับเคลื่อนของนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย

 

ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้

– ประธานรับมอบเมล็ดพันธุ์ผัก วัสดุอุปกรณ์การปลูกผักจากประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด

สุโขทัย,ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุโขทัย ,มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดสุโขทัย และรับมอบสมุนไพรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

– ประธานมอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่นายอำเภอทุกอำเภอ เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย และคณะกรรมการสตรีอำเภอทั้ง 9 อำเภอ

– มอบธงสุโขทัยพอเพียง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าจังหวัดสุโขทัยได้ประกาศว่าโครงการ “สุโขทัยพอเพียง”

 

กิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุโขทัย ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ๆ ละ 2 คน รวมผู้เข้าร่วมงานกว่า 50 คน ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

 

คนไทย ไม่ทิ้งกัน ฉันใด

พัฒนาชุมชนสุโขทัย หัวใจอยู่ที่ประชาชนก็ฉันนั้น

(Visited 1 times, 1 visits today)