วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 17 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 17 เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนางสาวกฤษณา กันทะสา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ/หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ/หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ขั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

 

ในการนี้ผู้ตรวจฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ,การบริหารงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ,สรุปผลการขับเคลื่อนกิจกรรม Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร , โคกหนองนาโมเดล และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ เป็นต้น

 

ต่อจากนั้น ผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เครื่องเคลือบดินเผาสังคโลก ม.3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย  เพื่อติดตาม เยี่ยมเยียน ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับช่องทางการตลาด การจำหน่ายสินค้าในสถานการณ์ยุค COVID-19 โดยมีพัฒนาการอำเภอเมืองสุโขทัย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมลงพื้นที่ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานของชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)