อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมกับทางส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องของจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และรศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยน และนำเสนอหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่ม/องค์กรสตรี ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมครั้งนี้

 

ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบัน การเป็นอยู่ของประชาชนคนไทย บางคนมีทรัพย์สินจำนวนมาก บางคนไม่มีทรัพยืสินเลย บางคนเป็นหนี้มาก และในสถานการณ์ที่ไม่ปกติในปัจจุบันนี้ (COVID-19) ทำให้เกิดวิกฤติคนไม่มีรายได้ ไม่มีอาหาร ไม่มีงานทำ อีกทั้งสภาวะภัยแล้ง สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย จึงทำให้เกิดความยากจน และขาดแคลนอาหารมากขึ้น กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้นำเสนอทางเลือก โดยน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ในการบริหารจัดการน้ำ และพื้นที่ทำการเกษตร ขับเคลื่อนตามแนวทาง ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกพืชอาหาร แหล่งน้ำ และที่อยู่อาศัย อย่างสมดุลให้เกิดความยั่งยืน การปลูกป่า 3 อย่าง ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน และไม้ฟืน ประโยชน์ 4 อย่าง พอกิน พอใช้ พออยู่ และพอร่มเย็น

 

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จังหวัดสุโขทัย ไม่น่าเป็นห่วงในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ครั้งนี้เพราะมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง เอาจริงเอาจัง ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนฯ อีกทั้งยังมีพัฒนาชุมจังหวัดสุโขทัย เป็นเลขาฯ คอยสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมทั้งบรรลุวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕

 

(Visited 1 times, 1 visits today)