วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” ในการนี้นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรมดังกล่าว

สุโขทัย…เมืองมรดกโลก

<<<วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” ในการนี้นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมฯ ณ เรือนจำอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

<<<ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง” ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ ในการบูรณาการสืบสานพระราชปณิธาน และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งทรงพระราชทาน โครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” กรมราชทัณฑ์ จึงเปิดโอกาสให้กลุ่มนักโทษ ได้มีความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมทักษะทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถบริหารจัดการพื้นที่สำหรับทำการเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งตนเองได้ มองเห็นโอกาสในการประกอบสัมมาชีพภายหลังพ้นโทษ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนได้ลงมือทำ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก

สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)