วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2563

สุโขทัย…เมืองมรดกโลก

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2563 เพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสุโขทัยเมืองผาสุก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าว ต่อไป ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

โดยนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาววารี ทับทองหลาง ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ นำเสนอผลการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในภาพรวมให้คณะกรรมการฯ รับทราบผลการดำเนินงาน โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดสุโขทัย ตามคำสั่งฯ เข้าร่วมการประชุม

สำหรับการดำเนินงาน “โครงการสุโขทัยเมืองผาสุก” เป็นโครงการตามนโยบายท่านไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ซึ่งกำหนดเป้าหมาย “ทุกครัวเรือนที่มีปัญหา ต้องได้รับการดูแล และแก้ไขปัญหา โดยกลุ่มเป้าหมายแรกได้แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 จำนวน 819 ครัวเรือน โดยเน้นการบูรณาการภายใต้แนวคิด “สานพลังประชารัฐ”

ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ตลอดจนระดับจังหวัด โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ส่งผลให้ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 จำนวน 819 ครัวเรือน ของจังหวัดสุโขทัย ได้รับการดูแล และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)