พช.สุโขทัย จัดกิจกรรมวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 58 ปี

“พช.สุโขทัย จัดกิจกรรมวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 58 ปี”

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น. นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานดำเนินกิจกรรมวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 58 ปี โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน และน้อมรำลึกถึงคุณูปการของอดีตผู้บริหารกรม รวมถึงความรักในสถาบัน องค์กร และงานพัฒนาชุมชน โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย ปั่นจักรยาน ตักบาตร สะพานบุญ รับรุ่งอรุณ แห่งความสุข ณ วัดตระพังทอง อ.เมืองสุโขทัย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ถูกจัดขึ้นตามความหมายของคำว่าสุโขทัย ที่มาจากคำว่า สุขะ+อุทัย ซึ่งหมายถึง รุ่งอรุณแห่งความสุขนั่นเอง

ต่อจากนั้นสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เรียนรู้ความเจริญรุ่งเรืองในอดีต“ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เจ้าเมืองบ่เอาจังกอบในไพร่ลู่ทาง เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้า ไพร่ฟ้าหน้าใส” ตามหลักศิลาจารึกหลักที่หนึ่งถูกสร้างโดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ถือเป็นการแสดงให้เห็นว่าในสมัยสุโขทัยบ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง อุดมสมบูรณ์ มีการค้าขายอย่างเสรี ประชาชนมีแต่ความสุข ซึ่งสามารถนำมาเป็นแบบอย่างเชื่อมโยงสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการที่สำคัญ เช่น โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่“โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งเป็นโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ฐานราก คือชุมชน และต่อยอดสู่ความมั่นคงของการพัฒนาประเทศ ก่อให้เกิดความสมบูรณ์ ยั่งยืน เพราะเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชน รัฐและองค์กร ภาคีเครือข่ายในพื้นที่

ในช่วงเวลา 09.39 น. พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย อ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน 58 ปี ณ วัดศรีชุม “พระอจนะ” พระพุทธรูปพูดได้ พระสุรเสียงแห่งขวัญกำลังใจ
พระอจนะ แปลว่าผู้ไม่หวั่นไหว เหตุที่เชื่อกันว่าพระอจนะพูดได้นั้น มาจากเรื่องเล่าที่ว่าเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงยกทัพไปปราบเมืองสวรรคโลก ได้ทรงแวะพักที่วัดนี้ และได้ให้ทหารปีนขึ้นไปพูดเรียกขวัญและกำลังใจแก่เหล่าทหารอยู่ทางด้านหลังขององค์พระ ทำให้ทหารเชื่อว่าพระอจนะพูดได้ จึงเกิดความเลื่อมใสและรู้สึกฮึกเหิมที่จะต่อสู้ จนได้รับชัยชนะในที่สุด

โดยการอ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ณ วัดศรีชุม “พระอจนะ” เปรียบเสมือนเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับพี่น้องข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ในการร่วมกันทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน ให้อยู่ดีมีความผาสุก และมีคุณภาพชีวิตที่ดีชึ้น ตามสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) ความตอนหนึ่งที่ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงพระราชทานให้แก่พัฒนากรในวโรกาสเสด็จไปทรงกระทำพิธีเปิดเขื่อนและการพลังงานไฟฟ้าแม่น้ำพุง จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2508

ปิดท้ายกิจกรรรม ทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ ณ วัดศรีชุม ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย เพื่อความเป็นศิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นวันแรกในการทำงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 วันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 58 ปี อีกด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)