“จังหวัดสุโขทัย ปฐมนิเทศ และจัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้างงาน(รอบบ่าย) ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กลุ่มเป้าหมายที่ 2 จำนวน 4 อำเภอ”

“จังหวัดสุโขทัย ปฐมนิเทศ และจัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้างงาน(รอบบ่าย) ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กลุ่มเป้าหมายที่ 2 จำนวน 4 อำเภอ”

วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา 13.30 น. นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการดำเนินกิจกรรมการปฐมนิเทศ และจัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้างงาน (รอบบ่าย ช่วงที่ 2 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 อำเภอ) ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ และภารกิจต่างๆที่จะมอบหมายให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ได้นำไปปฏิบัติในพื้นที่ “โคกหนอง นา โมเดล” ที่ตนเองได้สมัคร และสอบผ่านการคัดเลือกฯ ในพื้นที่แต่ละแห่งของจังหวัดสุโขทัย

ในการนี้ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ , ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ ร่วมชี้แจงแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลง และแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายภารกิจต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมชี้แจง และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (ทุ่งทะเลหลวง) อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

โดยในช่วงเวลา 13.00 – 16.30 น. เป็นการปฐมนิเทศ และจัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้างงานฯ โครงการดังกล่าวฯ ประกอบด้วยอำเภอศรีสัชนาลัย ,อำเภอสวรรคโลก ,อำเภอทุ่งเสลี่ยม และอำเภอศรีนคร รวมทั้งสิ้น 221 ราย

สำหรับจังหวัดสุโขทัย มีอัตราการจ้างงานเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”โดยแบ่งเป็น ระดับตำบล 59 ตำบลๆ ละ 10 คน รวม 590 อัตรา และระดับครัวเรือน 23 ตำบลๆ ละ 2 คน รวม 46 อัตรา รวมทั้งสิ้น 636 อัตรา

สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)