จังหวัดสุโขทัย ปฐมนิเทศ และจัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้างงานผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” บรรยากาศคึกคัก

“จังหวัดสุโขทัย ปฐมนิเทศ และจัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้างงานผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” บรรยากาศคึกคัก ”

วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา 08.30 น. นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการดำเนินกิจกรรมการปฐมนิเทศ และจัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้างงานผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ และภารกิจต่างๆที่จะมอบหมายให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ได้นำไปปฏิบัติในพื้นที่ “โคกหนอง นา โมเดล” ที่ตนเองได้สมัคร และสอบผ่านการคัดเลือกฯ ในพื้นที่แต่ละแห่งของจังหวัดสุโขทัย

ในการนี้ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ , ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ ร่วมชี้แจงแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลง และแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายภารกิจต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมชี้แจง และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (ทุ่งทะเลหลวง) อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

โดยในช่วง 08.30 – 12.00 น. จะเป็นการปฐมนิเทศ และจัดทำบันทึกข้อตกลงการจ้างงานฯ โครงการดังกล่าวฯ ประกอบด้วยอำเภอศรีสำโรง ,อำเภอคีรีมาศ ,อำเภอเมืองสุโขทัย ,อำเภอบ้านด่านลานหอย และอำเภอกงไกรลาศ รวมทั้งสิ้น 396 ราย

(Visited 1 times, 1 visits today)