“จัดเต็ม!!! 5 วัน 4 คืน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และครัวเรือนต้นแบบ HLM รุ่นที่ 9 โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”จังหวัดสุโขทัย เสริมองค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

“จัดเต็ม!!! 5 วัน 4 คืน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และครัวเรือนต้นแบบ HLM รุ่นที่ 9 โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”จังหวัดสุโขทัย เสริมองค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล พร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าว ณ วัดสันติสุข หมู่ที่ 2 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

โดยนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ภายใต้แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกภูมิภาคในพื้นที่ 73 จังหวัด 575 อำเภอ 3,246 ตำบล 25,179 ครัวเรือน โดยจังหวัดสุโขทัย ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญ 2 กลุ่ม ประกอบด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และครัวเรือนต้นแบบฯ สำหรับการฝึกอบรมทั้ง 5 วัน 4 คืน มุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 100 คน ได้เรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ”โคก หนอง นา โมเดล” ด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้องและลงมือปฏิบัติได้จริง สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาพื้นที่ของตนเอง และในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ จึงขอนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และครัวเรือน HLM นำองค์ความรู้ หลักการ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่จริง โดยนำไปปรับใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในพื้นที่ชุมชน เป็นต้นแบบแก่ชุมชน และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในระดับบุคคลก่อนลงไปส่งเสริมคนในชุมชน “จะพัฒนาใครเขา…ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน”โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ โดยยึดแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ก็จะสามารถนำพาชุมชนนั้น เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในชุมชน ต่อไป

ในการนี้นายบรรพจน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ กล่าวรายงาน โดยมีพัฒนาการอำเภอศรีสำโรง เครือข่ายผู้นำชุมชน ภาคีการพัฒนา ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

โดยมีรูปแบบและวิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วย การเรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกป่า 5 ระดับ การแบ่งกลุ่มอภิปราย การฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ จิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ เป็นต้น โดยในครั้งนี้เป็นการดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 9 มีกลุ่มเป้าหมายอำเภอศรีสำโรง ประกอบด้วย ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 34 ครัวเรือน และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 66 คน รวม 100 คน อบรมระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)