“สำเร็จอีกรุ่น “โครงการ โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 6 อบรมแกนนำฯ 5 วัน 4 คืน พร้อมสร้างความมั่นคงให้ชุมชน ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

“สำเร็จอีกรุ่น “โครงการ โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 6 อบรมแกนนำฯ 5 วัน 4 คืน พร้อมสร้างความมั่นคงให้ชุมชน ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานปิดการอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 6 พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงานในพื้นที่ฯ และมอบวุฒิบัตรให้กับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และครัวเรือนต้นแบบ HLM ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฯดังกล่าว ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชุมชน(อาศรมพระธรรมจาริก) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า การฝึกอบรมทั้ง 5 วัน 4 คืน ของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และครัวเรือน HLM ได้เรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ”โคก หนอง นา โมเดล” ด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จึงขอให้ทุกท่านนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาพื้นที่ของตนเอง และไปปรับใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในพื้นที่ชุมชน เป็นต้นแบบแก่ชุมชน และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในระดับบุคคลก่อนลงไปส่งเสริมคนในชุมชนดังคำกล่าวที่ว่า “จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน จะกินต้องเตรียมอาหาร จะพัฒนาการต้องเตรียมคน จะพัฒนาคนต้องพัฒนาที่จิตใจ จะพัฒนาใครเขา…ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน”โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ โดยยึดแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ซึ่งจะเป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิตและส่งผลให้รอดพ้นวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ และที่สำคัญจะทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในชุมชน ต่อไป

โดยนายบรรพจน์ จันทร์งาม ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ กล่าวรายงานฯ โดยมีพัฒนาการอำเภอศรีนคร ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมฯ สำหรับรูปแบบและวิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วย การเรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกป่า 5 ระดับ การแบ่งกลุ่มอภิปราย การฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ จิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่การฝึกครูกระบวนการ ครูประจำฐานเรียนรู้ ครูพาทำ จิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ โดยในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมในรุ่นที่ 6 มีกลุ่มเป้าหมายจากอำเภอศรีนคร ประกอบด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 35 คน ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 65 ครัวเรือน และ รวม 100 คน อบรมระหว่างวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2564

สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)