จังหวัดสุโขทัยบูรณาการภาคีการพัฒนา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เอามื้อสามัคคี ห่มดิน” ต้นทองอุไร 2,500 ต้น รอบแผ่นดินรูปหัวใจ เตรียมความพร้อมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัยบูรณาการภาคีการพัฒนา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เอามื้อสามัคคี ห่มดิน” ต้นทองอุไร 2,500 ต้น รอบแผ่นดินรูปหัวใจ เตรียมความพร้อมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เอามื้อสามัคคี ห่มดิน”ต้นทองอุไร จำนวน ๒,5๐๐ ตัน บริเวณสองฝั่งถนนตั้งแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยถึงศาลจังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการดูแลต้นไม้อย่างยั่งยืน และปรับภูมิทัศน์ในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายมนู พุกประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย , นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย , นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 , หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย , ประชาชนจิตอาสา , นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในการนี้นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานฯ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ บริเวณแผ่นดินรูปหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการบูรณาการกิจกรรมทุกภาคส่วนในการดูแลบำงรุงต้นไม้บริเวณรอบแผ่นดินรูปหัวใจทุ่งทะเลหลวง ระยะทางกว่า 6 กิโลเมตร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย มอบหมายภารกิจให้กับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ทั้ง 9 อำเภอ ของจังหวัดสุโขทัย กว่า 300 คน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ในการ“เอามื้อสามมัคคี ห่มดิน” ต้นทองอุไร จำนวน 2,500 ต้น โดยใช้ฟาง เศษหญ้า หรือใบไม้ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติคลุมบริเวณรอบต้นไม้ และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลงไป เพื่อให้อาหารแก่ดิน โดยเรียกหลักการนี้ว่า “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เป้นการช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งจะช่วยปรับสภาวะในอากาศดีขึ้นในอนาคต และที่สำคัญเป็นการสร้างพลังจิตอาสารวมทั้งการเรียนรู้การทำงานร่วมกัน เกิดเครือข่ายความร่วมมือในหลายๆด้าน อีกทั้งได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจริงในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม ในการบริการให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย ร่วมสนับสนุนบุคลากรการดำเนินพิธีการกิจกรรมจิตอาสา ในครั้งนี้ สำหรับการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ในระยะยาวนั้น จังหวัดสุโขทัย ร่วมบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในการบำรุงดูแลรดน้ำ เพื่อภูมิทัศน์ที่สวยงามรวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดินแดนรูปหัวใจที่สวยงาม และเป้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไป

สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)