ผู้ว่าฯ สุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการ “โคก หนอง นา พช.” จังหวัดสุโขทัย พร้อมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสู่ชุมชน พื้นที่อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ผู้ว่าฯ สุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการ “โคก หนอง นา พช.” จังหวัดสุโขทัย พร้อมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสู่ชุมชน พื้นที่อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. จังหวัดสุโขทัย ระดับครัวเรือน (House hold Lab Model for quality of life : HLM) และพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM กิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก และอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ในการนี้ นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอสวรรคโลก พร้อมด้วยนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นายอำนาจ สร้อยสุวรรณ พัฒนาการอำเภอสวรรคโลก และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ และรายงานผลภาพรวมของการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” โดยอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 230 แปลง ประกอบด้วย ระดับครัวเรือน (House hold Lab Model for quality of life : HLM) จำนวน 218 แปลง และพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM จำนวน 12 แปลง ซึ่งกำลังดำเนินกิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย และลงพื้นที่เยี่ยมแปลง HLM 3 ไร่ ที่กำลังดำเนินการขุดแปลงดิน ของนายจำเริญ บำเพ็ญ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ อำเภอศรีสัชนาลัย โดยนายนิรันด์ พรมละ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยนายนาท บัวแก้ว พัฒนาการอำเภอศรีสัชนาลัย และผู้นำในชุมชน ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานฯ โดยอำเภอศรีสัชนาลัย มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 102 แปลง ประกอบด้วย ระดับครัวเรือน (House hold Lab Model for quality of life : HLM) จำนวน 100 แปลง และพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM จำนวน 2 แปลง ซึ่ง ณ ปัจจุบันกำลังดำเนินกิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับครัวเรือนเป้าหมายดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่เยี่ยมแปลง HLM 3 ไร่ ของนางประทุม บุญเกิด ที่กำลังดำเนินการขุดดิน รวมทั้งให้กำลังใจให้น้อง ๆ นพต. ทุกคนจงมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ร่วมขับเคลื่อนโครงการดี ๆ นี้ไปด้วยกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”สุโขทัย ให้การดำเนินงานในครั้งนี้ ดำเนินการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อีกทั้งกำชับแต่ละพื้นที่ให้ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”สุโขทัย ด้วยความถูกต้อง ดำเนินการเบิกจ่ายให้โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบ, ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติให้เป็นไปตาม พรบ.การขุดการถมดินฯ การออกแบบแปลนและการรับรองแบบแปลนพื้นที่แต่ละแปลง เป็นต้น ขอให้หน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมบูรณาการขับเคลื่อน โครงการดังกล่าวฯ ให้ประสบผลสำเร็จเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวตประจำวัน การสร้างคลังอาหารไว้ในครัวเรือน เช่น ปลูกพริก ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด แค ผักบุ้ง คะน้า มะเขือ มะละกอ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เป็นต้น เพื่อไว้บริโภคภายในครัวเรือน ถึงแม้จะถูกปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ โดยเฉพาะโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากระทบ แต่เราก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ในครัวเรือนก็จะทำให้ชีวิตดำเนินไปต่อได้ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

สุขที่…สุโขทัย