พช.สุโขทัย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

พช.สุโขทัย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นี่ โดยมีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อม และมอบหมายภารกิจเตรียมการรับเสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ

ในการนี้ โดยนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุม และนำเสนอการเตรียมความพร้อมในส่วนของภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ได้รับมอบหมายภารกิจในการจัดหาการแสดงอาชีพท้องถิ่น ประกอบด้วยประเภทผลิตภัณฑ์ OTOP สุโขทัย 1) ผ้าและเครื่องแต่งกาย 10 ราย 2) ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก จำนวน 5 ราย 3) อาหารพื้นถิ่น จำนวน 8 ราย รวม 23 ราย และการจัดเตรียมสิ่งของทูลเกล้าฯ รวมทั้งภารกิจอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)