พช.สุโขทัย บูรณาการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ประชุมเตรียมความพร้อมจัดมหกรรม “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ประจำปี 2564 จังหวัดสุโขทัย

พช.สุโขทัย บูรณาการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ประชุมเตรียมความพร้อมจัดมหกรรม “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ประจำปี 2564 จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2564 เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ขยายพลังแห่งความดีของคนในชุมชน/หมู่บ้านให้กว้างขวางมากขึ้น สร้างกระบวนการในชุมชนทั้งด้านความคิด ความรู้ การแลกเปลี่ยน การรวมกลุ่มและความตื่นตัว เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติด เพื่อให้ชุมชนใช้กระบวนการดังกล่าวบรรลุถึงความเข้มแข็งอย่างแท้จริง ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

โดยมีนายบุญส่ง เทพกุญชร ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย และเครือข่ายกองทุนแม่ฯ จังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งนี้จากการร่วมหารือ คณะกรรมการฯ ร่วมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานฯ , พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ฯ , การปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ฯ เป็นต้น ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นี้ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)