“พช.สุโขทัย ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ การขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา พช.” ระดมสรรพกำลัง สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้พี่น้องประชาชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) กรมการพัฒนาชุมชน”

“พช.สุโขทัย ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ การขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา พช.” ระดมสรรพกำลัง สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้พี่น้องประชาชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) กรมการพัฒนาชุมชน”

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ” กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video conference) จากห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมีประเด็นสำคัญในการประชุม ประกอบด้วย การดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life: CLM) ระดับตำบล และพัฒนาพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน ,ปริมาตรดินขุด , แบบรูปรายการ , แนวทางการจัดซื้อ/จัดจ้าง การบริหารสัญญาจ้าง และสรุปประเด็นเกี่ยวกับข้อสังเกตจากหน่วยตรวจสอบ เป็นต้น

ในการนี้ นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ ,พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อสั่งการฯและแนวทางการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุมพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)