พช.สุโขทัย ร่วมบูรณาการสนจ.สุโขทัย และปภ.สุโขทัย ประชุมขับเคลื่อนกำหนดแนวทางการจ้างและบริหารพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19 จังหวัดสุโขทัย

พช.สุโขทัย ร่วมบูรณาการสนจ.สุโขทัย และปภ.สุโขทัย ประชุมขับเคลื่อนกำหนดแนวทางการจ้างและบริหารพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19 จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายดำรง มโนรถ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกัน แจ้งซักซ้อมการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละคณะฯ และกำหนดบทบาท หน้าที่ ของคณะกรรมการฯ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม ให้กับผู้เข้าสอบทุกคน

ในการนี้นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กระบวนการขั้นตอนในการรับสมัครสอบครั้งนี้ ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ร่วมบูรณาการกิจกรรมดังกล่าว โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทั้ง 3 กลุ่ม , พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ในแต่ละคณะฯ เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างอาชีพ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดสุโขทัย ให้มีงานทำ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในพื้นที่ชุมชนจังหวัดสุโขทัยต่อไป

โดยสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ เวปไซต์ของจังหวัดสุโขทัย http://www.sukhothai.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นี้

สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)