พช.สุโขทัย บริหารงานไร้ข้อจำกัด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ลุยงานผ่านเทคโนโลยี 4.0 พลิกวิกฤติ ติดตามงานผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

พช.สุโขทัย บริหารงานไร้ข้อจำกัด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ลุยงานผ่านเทคโนโลยี 4.0 พลิกวิกฤติ ติดตามงานผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ภายใต้การขับเคลื่อนของนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย วางระบบการขับเคลื่อน และติดตามภารกิจงานในพื้นที่อำเภอ ผ่านระบบออนไลน์ ประชุมติดตามงานผ่านระบบ Google Meet ซึ่งเป็นวิถีใหม่ (New Normal) ของการทำงานในสถานการณ์โควิด-19 ช่วงวิกฤติที่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอ และประชาชนในพื้นที่ จำเป็นต้องอยู่ห่างกัน (social distancing) เพื่อเป็นการลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย จึงนำเทคโนโลยี 4.0 มาพัฒนาต่อยอดในการบริหารจัดการงานในพื้นที่ให้ประสบผลสำเร็จ โดยใช้โปรแกรมการประชุมออนไลน์ Google Meet มาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับจังหวัด อำเภอ ซึ่งข้อดีของโปรแกรมดังกล่าว ประกอบด้วย การใช้งานที่ง่าย สะดวก สามารถประชุมออนไลน์ได้ทุกสถานที่ผ่าน Smart Phone ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถโต้ตอบ และส่งไฟล์นำเสนอข้อมูลต่างๆร่วมกันได้ จึงมีความสะดวก ปลอดภัย และสนองนโยบายของรัฐบาล “เว้นระยะห่างทางสังคม” (Social Distancing) งดกิจกรรมกลุ่ม งดการพบปะ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ

โดยมีประเด็น การติดตาม และวางแผนการขับเคลื่อนงานต่างๆ ประกอบด้วย

1 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฎิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 25664
2 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช.สุโขทัย เพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในพื้นที่ CLM ,HLM จังหวัดสุโขทัย โดยมีประเด็นการติดตามเกี่ยวกับ การกำหนดราคากลาง การตรวจรับงาน เป็นต้น ตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน และเตรียมความพร้อมระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้บรรลุเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด รวมทั้งวางแผนการขับเคลื่อนโดยบูรณาการโครงการ กิจกรรมในพื้นที่ต้นแบบฯ CLM,HLM ร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆ
3 การเตรียมความพร้อมการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค
4 การเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Kick off จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เป็นต้น

สำหรับ การใช้งานโปรแกรมการประชุมออนไลน์ ดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในการใช้งาน และจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันระหว่างจังหวัด อำเภอ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)