พช.สุโขทัย เข้ารับการประเมินคัดเลือก คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ผ่านระบบออนไลน์ zoom Cloud meeting

พช.สุโขทัย เข้ารับการประเมินคัดเลือก คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ผ่านระบบออนไลน์ zoom Cloud meeting

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัดสุโขทัย ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Cloud Meeting) พร้อมด้วยนายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ และนายภูไท ศรีเสน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เลขานุการคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) อาคารอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยคณะกรรมการได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานและติดตามในเชิงลึกทั้ง 3 ประเภท ของจังหวัดสุโขทัย ได้แก่
1. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล/เมืองพัทยา ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองกระดิ่ง อำเภอคีรีมาศ
2. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้แก่ กลุ่มเลี้ยวสุกร หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม
3. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอศรีสำโรง

ในการนี้นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับ และร่วมนำเสนอข้อมูล สรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งการคัดเลือกกิจกรรมดังกล่าวเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างได้ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่ชุมชนต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)