สุโขทัย Kick off “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”ปลูกพืชสมุนไพร กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ สู้ภัย COVID-19 สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร บนพื้นที่แปลง CLM โคก หนอง นา พช. เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สุโขทัย Kick off “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”ปลูกพืชสมุนไพร กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ สู้ภัย COVID-19 สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร บนพื้นที่แปลง CLM โคก หนอง นา พช. เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนายสมพงศ์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”ปลูกพืชสมุนไพร กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ สู้ภัย COVID-19 สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร บนพื้นที่แปลง CLM โคก หนอง นา พช. เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนาท บัวแก้ว พัฒนาการอำเภอศรีสัชนาลัย กล่าวรายงาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ผู้นำชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์รักษ์เผ่า พลรัตน์ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษาโครงการฯ จังหวัดสุโขทัย เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”ของนายพงศกร โสวิทยสกุล หมู่ที่ 8 บ้านแม่ท่าแพ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ภายใต้การขับเคลื่อนของนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรม Kick off “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” โดยการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน และหลักกสิกรรมธรรมชาติ ประกอบด้วย การปลูกพืชสมุนไพร กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันโควิด-19 และบรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัด สามารถป้องกันการติดเชื้อได้เบื้องต้น การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เช่น กะเพรา โหระพา มะกรูด มะนาว พริก มะละกอ แค รวมถึงการห่มดินด้วยฟาง เพื่อบำรุงดิน และปกป้องหน้าดิน การปลูกต้นไม้บริเวณริมบ่อและคลองไส้ไก่ ตลอดจนการปรับพื้นที่และภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”ต่อไป

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคี ในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยในอนาคตพื้นที่แห่งนี้ จะเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาชุมชนให้มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวตประจำวัน การสร้างคลังอาหารไว้ในพื้นที่ชุมชน เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน ถึงแม้จะถูกปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้ โดยเฉพาะโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากระทบ แต่ก็สามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือนก็จะทำให้ชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ทั้งนี้ กิจกรรม Kick off “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี”ดังกล่าว ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19) อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุม ของจังหวัดสุโขทัย อย่างเคร่งครัด

สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)