ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลุยพื้นที่ โคก หนอง นา พช. สุโขทัย ติดตาม ตรวจเยี่ยมพื้นที่แปลงเป้าหมายฯ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้พี่น้องประชาชนชาวสุโขทัย

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลุยพื้นที่ โคก หนอง นา พช. สุโขทัย ติดตาม ตรวจเยี่ยมพื้นที่แปลงเป้าหมายฯ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้พี่น้องประชาชนชาวสุโขทัย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยอำเภอสวรรคโลกมีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 228 ครัวเรือน/แปลง โดยแบ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (House hold Lab Model for quality of life : HLM) จำนวน 12 แปลง ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (Community Lab Model for quality of life : CLM) จำนวน 216 แปลง ดำเนินการเสร็จแล้ว 208 ครัวเรือน/แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ 20 แปลง ที่ผ่านมาปัญหาอุปสรรคที่พบเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย จำนวน 8 แปลง ทางอำเภอได้ดำเนินการพิจารณาปรับเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้ และจะสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆทันตามกำหนดระยะเวลาอย่างแน่นอน รวมทั้งจะเป็นการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ต่อไป

โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่แปลงของนายนิคม ฉลองชลม์ เจ้าของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (House hold Lab Model for quality of life : HLM) หมู่ที่ 4 บ้านไร่ ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินการขนาด 15 ไร่ รับฟังการรายงานจากผลการดำเนินงาน ชมความก้าวหน้าพื้นที่ดำเนินโครงการฯ และให้กำลังใจเจ้าของแปลง และร่วมปลูกต้นชงโค และต้นทุเรียน กับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และภาคีการพัฒนาในพื้นที่

ในการนี้นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายนายสมชาย หริกุลสวัสดิ์ ผู้อำนวการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายอลงกต สุขเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายอำนาจ สร้อยสุวรรณ พัฒนาการอำเภอสวรรคโลก นายนิคม ฉลองชลม์ เจ้าของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (House hold Lab Model for quality of life : HLM) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอผลความก้าวหน้าของโครงการฯ ดังกล่าว

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)