ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสุโขทัย

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสุโขทัย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้ประสบผลสำเร็จ ณ ห้องประชุมท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีประเด็นการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ดังนี้

การดำเนินโครงการภายใต้กรอบ นโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และการจัดสรรพื้นที่เพิ่มเติม

การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดตั้งกลไกลขับเคลื่อน โดยจังหวัดสุโขทัยดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด จัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ จัดตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นที่ (ระดับตำบล) และการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายโดยร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยแล้ว

การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยจังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.จ.สุโขทัย) อย่างสม่ำเสมอ และมีการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลกำไรหล่อเลี้ยงบริษัทให้มีผลประกอบการที่ดี

การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การบริหารงบประมาณ และการบริหารจัดการหนี้กองทุน เป็นต้น

ในการนี้นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นำเสนอผลภาพรวมการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย และมีประเด็นนำเสนอที่สำคัญๆ ประกอบด้วย สรุปผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”, การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง , การขับเคลื่อนการดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ให้ท่านผู้ตรวจรับทราบผลความก้าวหน้า เป็นต้น

โดยมีผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ,ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ,ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ ผอ.กลุ่มงานประสานฯ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)