ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสุโขทัย เพื่อตรวจติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการและภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ในประเด็นดังต่อไปนี้
1.การดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
2.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
3.การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
4.การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
5.การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
6.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
7.การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.การติดตาม กำกับ เร่งรัดการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด รอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ให้บรรลุเป้าหมาย

โอกาสนี้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ โคก หนอง นา พช.สุโขทัย แปลง CLM 15 ไร่ ณ แปลงของนายพงศกร โสวิทยสกุล หมู่ 8 บ้านแม่ท่าแพ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยรับฟังรายงานผลการดำเนินงานจาก นายนาท บัวแก้ว พัฒนาการอำเภอศรีสัชนาลัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสัชนาลัย และผู้ดูแลแปลงดังกล่าว

ในการนี้ นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายอลงกต สุขเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการและภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD
สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)