พช.สุโขทัย เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด สู่เป้าหมาย พลังสตรีบริหารจัดการกองทุนฯประสบผลสำเร็จ นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด โดยนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นายสมชาย หริกุลสวัสดิ์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานและพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของกลไกการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ รวมถึงการวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การติดตามตรวจสอบโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นต้น

ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการนำฐานข้อมูลที่จำเป็นมาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมต่างๆเพื่อให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่นการนำข้อมูล TPMAP ครัวเรือนยากจนเป้าหมายมาเป็นฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น เทคนิคการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้ประสบผลสำเร็จ โดยมุ่งเน้นให้กลุ่ม องค์กรสตรี รับรู้การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันของกองทุนฯ เปิดวิสัยทัศน์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน และร่วมกันขับเคลื่อนกองทุนฯให้กลุ่มสมาชิกสามารถนำไปประกอบอาชีพให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาชีพ รายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ โรงแรมเทรเชอร์ รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD
สุขที่…สุโขทัย

(Visited 1 times, 1 visits today)